رویکردهای اقتصاد دانان مسلمان در مسأله ی تحریم ربا
41 بازدید
محل نشر: پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه) » مرداد و شهریور 1384 - شماره 53 (23 صفح
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی