موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران
34 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه بازرگانی » تابستان 1390 - شماره 59
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی