بازدید از خانواده‎های مرحومین حجج اسلام آقایان محمد حسین روحی و علی اصغر عطائی حسین زاده