تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1372 
اقتصاد 
دانشگاه فردوسی مشهد 
0.00 
فوق لیسانس 
1374 
اقتصاد 
دانشگاه فردوسی مشهد 
0.00 
دکترا 
1382 
اقتصاد ایران_اقتصاد بین 
دانشگاه علامه طباطبایی (ره) 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00